गुगल धुप धणी रा देवरा में Googal Dhup Dhani ra devra me

1381
ramdevji bhajan lyrics
ramdevji bhajan lyrics

Googal Dhup Dhani ra devra me gala hai

गुगल धुप धणी रा देवरा में गाला है

 

तो बृज कंवर अवतारी हो रामा राजा रे

गुगल धुप धणी रा देवरा में गाला है है हो जी

 

हां ढोल नगाड़ा मारा दिनघर बाजे रे

तो नोबत पर युडे घंनघोर रामा राजा रे

गुगल धुप धणी रा देवरा में गाला है है हो जी

 

हां धरव दिशा में धणीरा देवरा बनाया  रे 

तो सोना हांडी कलस चढ़ाया रामाराजा रे

गुगल धुप धणी रा देवरा में गाला है है हो जी

 

हां पोकरणे जावां रे रामा होद थारा वां घणा

 तो घर बेठा तिरथ नहाया मारा राजा रे 

गुगल धुप धणी रा देवरा में गाला है है हो जी

 

हां लकड़ रो घोड़ो रे रामा लागे रुपालो गणों 

तो कपड़ा रो घोड़ों थई थई नाचे हो रामा  राजा रे

गुगल धुप धणी रा देवरा में गाला है है हो जी

 

दिल्ली को बादशो रे रामा पढ़छो यो मांगे  रे 

तो पडछो देवा बराबोर रामाराजा रे

गुगल धुप धणी रा देवरा में गाला है है हो जी

 

सुखा बगीचा रामा हरियाला होया रे

 तो बागा माही बोले डाडर मोर रामा राजा रे 

गुगल धुप धणी रा देवरा में गाला है है हो जी

 

दोईकर जोड़े भाटी हरिनंदन बोलिया रे

 तो धोला घोड़ा रो चरवा दान रामा राजा रे 

गुगल धुप धणी रा देवरा में गाला है है हो जी

************************

Googal dhoop dhani ra devra

Googal dhoop dhani ra devra

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here