ayigiri nandini nanditha medini lyrics

Ayigiri nandini nanditha medini With Hindi Meaning महिशासुरमर्दिनी स्त्रोतम् अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुतेगिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृतेजय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥भावार्थ –…

Continue Readingayigiri nandini nanditha medini lyrics