Garba Lyrics | रमतो भमतो जाय, आज माँ नो गरबो

Garba Lyrics  रमतो भमतो जाय, आज माँ नो गरबो रमतो भमतो जाय, आज माँ नो गरबो रमतो जाय,पवन झपाटा खाय, आज माँ नो गरबो रमतो जाय,रमतों भमतों जाय, आज माँ…

Continue ReadingGarba Lyrics | रमतो भमतो जाय, आज माँ नो गरबो